Bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen

Akropoliseftermiddag den 5 marts 2018 med Lisbeth Knudsen Bestyrelsesformand Det Kongelige Teater

 1. 2018_03_05__KBU6287
 2. 2018_03_05__KBU6290
 3. 2018_03_05__KBU6294
 4. 2018_03_05__KBU6300
 5. 2018_03_05__KBU6311
 6. 2018_03_05__KBU6312
 7. 2018_03_05__KBU6314
 8. 2018_03_05__KBU6316
 9. 2018_03_05__KBU6318
 10. 2018_03_05__KBU6320
 11. 2018_03_05__KBU6321
 12. 2018_03_05__KBU6322
 13. 2018_03_05__KBU6323
 14. 2018_03_05__KBU6324
 15. 2018_03_05__KBU6326
 16. 2018_03_05__KBU6328
 17. 2018_03_05__KBU6331
 18. 2018_03_05__KBU6332
 19. 2018_03_05__KBU6333
 20. 2018_03_05__KBU6335
 21. 2018_03_05__KBU6336
 22. 2018_03_05__KBU6338
 23. 2018_03_05__KBU6343
 24. 2018_03_05__KBU6344
 25. 2018_03_05__KBU6346
 26. 2018_03_05__KBU6347
 27. 2018_03_05__KBU6348
 28. 2018_03_05__KBU6351
 29. 2018_03_05__KBU6354
 30. 2018_03_05__KBU6357
 31. 2018_03_05__KBU6358
 32. 2018_03_05__KBU6359
 33. 2018_03_05__KBU6363
 34. 2018_03_05__KBU6366
 35. 2018_03_05__KBU6367
 36. 2018_03_05__KBU6368
 37. 2018_03_05__KBU6370
 38. 2018_03_05__KBU6373
 39. 2018_03_05__KBU6376
 40. 2018_03_05__KBU6379
 41. 2018_03_05__KBU6381
 42. 2018_03_05__KBU6385
 43. 2018_03_05__KBU6386
 44. 2018_03_05__KBU6390
 45. 2018_03_05__KBU6392
 46. 2018_03_05__KBU6396
 47. 2018_03_05__KBU6398
 48. 2018_03_05__KBU6401
 49. 2018_03_05__KBU6403
 50. 2018_03_05__KBU6405
 51. 2018_03_05__KBU6406
 52. 2018_03_05__KBU6407
 53. 2018_03_05__KBU6410
 54. 2018_03_05__KBU6411
 55. 2018_03_05__KBU6418