Skovtur 2022
Tersløsegaard og Bromølle Kro
Akropolis
Fortæppet Det Kgl. Teater Gl. Scene
16.05.15 Saint Michelle.
Akropolisrejse til Normandiet og Bretagne med bus i 10 dage.
Erik Aschengreen
Intro til portrætfilmen "En anden verden"
Julefrokost 2022
Brdr. Prices lokaler ved Nørreport
Musikkerhistorier
Jørgen "Misser" Jensen, DR's Symfoniorkester & Mogens Andresen, Det Kgl. Kapel
Akropolis Skovtur
Clay - Porcelænsmuseet - Middelfart
Generalforsamling 2022
Formandens beretning
Lars Schørring Petersen
Der var mange tilhører
Julefrokost 2022
Brdr. Prices lokaler ved Nørreport
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Børglum Kloster
Generalforsamling 2022
Bestyrelsen
Akropolis Skovtur
Gjorslev Gods
Bertel Haarder
Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand
Lars Schørring Petersen
Medredaktør af bogen "Det usynlige folk"
Skovtur 2022
Tersløsegaard
Lars Schørring Petersen
Medredaktør af bogen "Det usynlige folk"
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Børglum Kloster
Skovtur 2022
Tersløsegaard
Erik Aschengreen
Intro til portrætfilmen "En anden verden"
Bertel Haarder
Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand
Musikkerhistorier
Jørgen "Misser" Jensen, DR's Symfoniorkester & Mogens Andresen, Det Kgl. Kapel
Det Kgl. Teater Gl. Scene
Grundstenen blev lagt den 18. oktober 1872, og indvielsen fandt sted med nogle måneders forsinkelse den 15. oktober 1874
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Den tilsandede kirke - Skagen
Skovtur 2022
Tersløsegaard

VEDTÆGTER
Seniorklubben AKROPOLIS Det Kongelige Teater

§1 NAVN og WEB-ADRESSE
Klubbens navn er: Seniorklubben AKROPOLIS Det Kongelige Teater
Hjemmeside: www.seniorklubben-akropolis.dk

§2 FORMÅL
Klubbens formål er:
- At fremme den fortsatte kontakt mellem tidligere medarbejdere og Det Kongelige Teater,
- At samle medlemmerne til arrangementer af selskabelig, kulturel og oplysende art.
- :::

§3 MEDLEMMER og TILKNYTTEDE
Klubbens medlemmer:
A. SENIORMEDLEMMER
B. STØTTEMEDLEMMER
C. ÆRESMEDLEMMER

Klubbens tilknyttede:
D. ENKER M/K

A. SENIORMEDLEMMER

Som seniormedlemmer kan optages tidligere medarbejdere ved Det Kongelige Teater, som

  1. Er fyldt 60 år og inden for de forudgående 10 år har gjort tjeneste ved Teatret og stået opført på Teatrets lønningsliste samt i øvrigt har haft et ansættelsesforhold til Teatret af en samlet varighed på mindst 5 år, eller
  2. Tidligere end det fyldte 60. år har fået tildelt pension eller lignende, optjent udelukkende eller i væsentlig grad på grundlag af et ansættelsesforhold til Teatret af en samlet varighed på mindst 5 år, og inden for de forudgående 10 år forud for den tildelte pension eller lignende har gjort tjeneste ved Teatret og stået opført på Teatrets lønningsliste, eller
  3. På anden måde har haft et sådant langvarigt tilknytningsforhold til Teatret, at den pågældende efter bestyrelsens beslutning kan sidestilles med de forannævnte.

Kun seniormedlemmer har stemmeret ved klubbens generalforsamlinger og kan vælges til medlemmer af klubbens bestyrelse, herunder suppleanter.

B. STØTTEMEDLEMMER
Som støttemedlem kan optages enhver medarbejder ved Teatret, som står opført på Teatrets lønningsliste. Ved ansættelsesforholdets ophør betragtes støttemedlemmet som udmeldt, medmindre den pågældende søger om og opnår medlemskab som seniormedlem.
Støttemedlemmer har på lige fod med seniormedlemmer adgang til at deltage i klubbens møder og arrangementer og har i samme omfang som seniormedlemmer adgang til at tage ordet ved klubbens generalforsamlinger. Bestyrelsen kan dog beslutte, at deltagelse i et møde eller arrangement ud fra pladshensyn eller lignende er forbeholdt seniormedlemmer.
Støttemedlemmer betaler kontingent.

C. ÆRESMEDLEMMER
Til æresmedlem af klubben udnævnes medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubben. Det er bestyrelsen, der udnævner et æresmedlem. Æresmedlemmer har samme rettigheder som seniormedlemmer, men betaler ikke kontingent.

D. ENKER M/K
::: Der udstedes et ”Enkekort”, der benyttes som adgangskort.
Enker M/K har adgang til at deltage i klubbens årlige julefrokost, skovtur og rejse.
Enker M/K betaler kontingent.

§4 LEDSAGERE
Til klubbens foredrag på Teatret har kun medlemmerne og klubbens gæster adgang, dog kan et bevægelseshæmmet medlem om fornødent medtage en ledsager.
::: Til klubbens betalte arrangementer i øvrigt (julefrokost, skovtur, rejse, o.a.) kan medlemmerne normalt medtage en ledsager.

§5 KOMMUNIKATION
Der kommunikeres udelukkende med medlemmer og tilknyttede via digital post. Det betyder, at indkaldelse til generalforsamling, indbydelse til ::: foredrag foregår via email, ligesom al anden skriftlig kommunikation mellem klubben og medlemmerne og de tilknyttede er digital.
Kun i det tilfælde, hvor et medlem eller en tilknyttet udtrykkelig gør opmærksom på ikke at have en mailadresse, kan kommunikationen foregå via post.
Det er medlemmernes og de tilknyttedes ansvar at holde klubben ajour med gyldig email- eller postadresse.

§6 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt mindst 10 seniormedlemmer skriftligt anmoder herom med opgivelse af dagsorden. Indkaldelse til en generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved email (se §5). Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende seniormedlemmer. Afstemningen kan kræves gennemført skriftligt, såfremt blot et seniormedlem fremsætter ønsker herom.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab. Fastsættelse af kontingent
4. Valg af mindst 3 eller af halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer, såfremt bestyrelsen består af flere medlemmer end 6
5. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år
6. Valg af revisor og revisorsuppleant, hver for 1 år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og sat under afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§7 BESTYRELSE
Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 10 seniormedlemmer, der selv vælger en formand, en næstformand og en kasserer af sin midte.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, men således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år og den anden halvdel det næste år.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan indbyde de to suppleanter til at deltage i bestyrelsens møder. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald beslutter bestyrelsen, hvem af de to suppleanter der skal indtræde i den pågældende plads.
Bestyrelsen udarbejder og ajourfører en fortegnelse over medlemmerne og de tilknyttede, opdelt i seniormedlemmer, støttemedlemmer, æresmedlemmer og enker M/K.

§8 TEGNINGREGEL
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller af en af disse i forening med næstformanden.

§9 REGNSKAB
Klubbens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet opgøres pr. 31. december. Revisor gennemgår klubbens regnskaber og bilag samt forvisser sig om, at de i regnskaberne opførte aktiver er til stede. Regnskabet skal være revideret inden 1. februar.
En kopi af regnskabet med kassererens og revisorens påtegning uddeles på den ordinære generalforsamling.

§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG KLUBBENS OPLØSNING
Beslutning om vedtægtsændringer eller klubbens opløsning kan kun tages på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Beslutning træffes ved almindeligt flertal af de tilstedeværende seniormedlemmer. Ved klubbens opløsning deponeres klubbens formue og ejendom hos Det Kongelige Teater, der kan disponere over den.

§11 IKRAFTTRÆDEN
Denne vedtægt træder i kraft ved dens gyldige vedtagelse på en generalforsamling.

 

Oprindelige vedtægter vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 19. maj 1992.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2005.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2018.

 

Dato: 22.03 2018                                  Dato: 22.03 2018

                Palle Kibsgaard (sign)                         Niels Borksand (sign)

    Dirigent                                                Formand